Timeplan

bakgrunn-forside__

Høst 2017: (fom uke 34)

Mandag: Myk yoga flyt kl 14-1530 (kurs), Jivamukti 2 kl 1830-20 (kurs) & Myk yoga flyt 2 kl 2010-2140 (kurs), Oslo Yoga

Tirsdag: Myk yoga flyt kl 1815-1945 (kurs), Oslo Yoga

Onsdag: Hatha 1 kl 1330-1445 (kurs), Jivamukti 2 kl 20-2130 (kurs), Oslo Yoga

Torsdag: Bedriftsyoga Esso/BW Offshore kl 16-17

Fredag: Jivamukti kl 1130-13 Vinyasa kl 16-1715(drop-in/medlemskap), HI Yoga

2. hver søndag (fom 10/9): Jivamukti kl 1515-1645 (kurs/drop-in), Oslo Yoga

~ Påmelding til kursene mine på Oslo Yoga: www.osloyoga.no

~www.hiyoga.no